بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
فرايند

 

نام مركز: مركز آموزشي درماني امام علي (ع) آمل                                                               تاريخ: 2/10/96

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

فرم اعضاء و شناسايي عناوين فرايندها

 

نام بخش / واحد: منابع انساني

 

رديف

نام فرايند

 

مدير و مسئول فرايند

1

صدور احكام افزايش ضريب ساليانه

فاطمه تسليم بخش

2

ارتقا طبقه 

فاطمه تسليم بخش

3

ارزشيابي سالانه كاركنان

فاطمه تسليم بخش

4

ارتقا رتبه پايه و ارشد

فاطمه تسليم بخش

5

رسيدگي به درخواست نقل و انتقال

فاطمه تسليم بخش

 

 

تهيه و تنظيم:                                                                                                          رياست:

                       

واحد منابع انساني                                                                                                  دكتر فرامرز اكبري                    

 

 

 
صفحه اصلي
 
1397/11/01
Powered by DorsaPortal