بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
كمردرد

 

Description: J:\92\آموزش 92\New folder\imagesCAQKOTI0.jpg

 


اكثر انسان ها در طول زندگي خودچندين بار دچار درد كمر    مي شوند.

 اين دردمي تواند به دلايل مختلفي ايجاد شود،از جمله:

1)     حركت و چرخش ناگهاني و نامناسب   

2)      بلند كردن اشياء سنگين به طور غلط    

3)      نشستن زياد و تحرك كم *استرس،ناآرامي و فشار عصبي  

§         درد كمر معمولا پس از مدت 2-3 هفته كمتر وكمتر و يا بطور كلي از بين مي رود.

 

Lدر مواقع زير حتما به پزشك مراجعه كنيد:

Eاگر درد كمر داريد و به راحتي ادرار نمي كنيد.اگر در پاهايتان احساس ضعف و يا بي حسي مي كنيد.اگر درد كمر شما هر روز شديدتر مي شود.اگر درد كمر شما ناشي از تصادف و يا مصدوميت كاري باشد.اگر در رابطه با درد كمر وزن كم ميكنيدواگر درد شما پس از دو هفته كمتر نشود

¬با دراز كشيدن به پشت و قرار دادن بالشتي در زير زانو ها مي توانيد ازفشار روي كمر خود بكاهيد معمولا گرم كردن عضلات كمرمي تواند در تخفيف درد موثر مي باشد.

از حركاتي كه باعث  افزايش درد مي شوند.خودداري كنيد

جلوگيري از ابتلا به كمردرد:

¬تقويت دائمي عضلات كمر و شكم امري ضروري است.

در طي انجام تمرينات، با دقت به بدن خود گوش فرادهيد و در صورت حساس درد از ادامه آن تمرين خودداري كنيد.كوفتگي و درد عضلات پس از روزهاي اول كاملا طبيعي است. در حين تمرينات، نفس عميق و تمدد اعصاب را فراموش نكنيد!

بدون مشورت با متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات و يا فيزيوتراپ اكيدا از انجام تمرينات خودداري كنيد!!  

Eنحوه صحيح خم شدن و بلند كردن اجسامDescription: E:\مقاله\New Folder\New Folder\تصاوير\imagesCAT706HJ.jpg

1)   همواره از ناحيه زانوها در حالي كه كمر خـود را صــاف نگاه داشته ايد خم شويد. هيچ گـاه از نـاحـيـه كـمر خـــم نشويد.

2)   اجسام سنگـين تر از 10 كيلو را بلند نكنيد. هـيـچ گاه جسم سنگيني را بالاتر از سطح كمر نياوريد.

3)   پـاهـا را انـدكي از يكديگر فاصله داده تا روبروي جـسـم قـرار گـيــريد. عضلات شكم را سفت و منقبض كـنـيـد و بـااستفاده از عضلات پا جسم را از زمين بلندكنيد. سپـس زانوها را به آرامي صاف كنيد.

4)   هنگام حمل بسته آن را تا حد ممكن نزديك بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه داريد. عـضلات شـكم را سفت و به آهستگي گام برداريد.

5)   هنـگام روي زميـن قرار دادن اجسام نيز همان مراحل بلند كردن را به طـور مـعـكـوس انجام دهيد.

6)   هنگام حمل كيف و چمدان آنها را بطور متناوب با دسـت ديگر حمل كنيد تا توازن بين دو سمت بدنتان حفظ گردد.

7)   هميشه بين هل دادن اجسام سنگين و يا كشيدن آنها، گـزيـنـه هـل دادن را انتخاب كنيد.

Lاز بلند كردن يك جسم سنگين و چرخاندن كمرتان بطور همزمان جدا” خودداري كنيد. 

افرادي كه كار آنها مستلزم بلند كردن اجسام سنگين است نبايد هرگز از كفشهاي پاشنه بلند بمدت طولاني استفاده كنندو حتما” از كمربندهاي پهن محافظ كمر استفاده كنند

Eنحوه صحيح نشستن

Description: E:\كنفراس\2009-5-19-correct-sitting.jpg

1-كمي رو به عقب بنشينيد. كمر راست و شانه ها به عقب.
بـاسـن شـما بـايد با پشت صندلي در تماس باشد. سـه قـوس طبـيـعي بـدن بـايـد حـين نـشسـتن حـفـظ گـردنـد.
استفاده از يك تكيه گاه مانند حوله لـوله شـده يا بالشتي كوچك در نـاحـيه كمر مي تواند سودمند ميباشد.
2- وزن بدن را به طـور مسـاوي روي دو سوي باسن خودتـوزيع كنـيـد. زانوها بايد همسطح باسن و يا بـالاتـر ازان قرار گيرد براي اين كار مي تـوانيد از يك چهارپايه استفاده كنيد. پاها نبايد روي يكديگر قرار گيرند.
3- سعي كنيد در يك وضعيت بيش از 30 دقيقه ننشينيد ، برخيزيد و پس از انجام دادن چند حركت كششي مـجـددا بنشينيد.
4- هـنـگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلي حركت كرده و با صاف كـردن پاها برخيزيد. از خـم شدن به جلو از ناحيه كمر بپرهيزيد
5- از خم كردن گردن به اطراف تا حد امكان خودداري كنيد و جاي اين كار تمام بـدن خود را بسمت دلخواه بچرخانيد
نحوه صحيح ايستادنDescription: 431_1

1-    سر را قـائــم و راست نگهداريد. چانه را به عقب و يا پهلو كج نكنيد.
قفسه سينه را جلو نگاه داريد زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بكشيد. شكم را بداخل دهيد. باسن را بـه عقب و يا جلو كج نكنيد.
2- سعي كنيد به مدت طولاني در يك وضعيت نياستــيـد. در هنگام ايستادن طولاني مدت هر از گاهي به روي يك تكيه گاه يا ديوار تكيه كنيد تا از فشار بر روي كمر كاسته شودوسعي كنـيد يـك پـاي خـود را با قـرار دادن روي يـك جعـبه و يا چهار پايه بالا نگاه داريد و پس از مدتي پـاي بـالا آمـده را بـا پـاي ديگـر عوض كنيد.
3- هنگام ايـستادن وزن خـود را روي هـر دو پا توزيع كرده بـهتـر اسـت پـاها را نـيز به اندازه عرض شانه از هم باز كنيد.
4- كفش پاشنه كوتاه و راحت به پا كنيد.

                            نحوه صحيح راه رفتن

1- سر را بالا نگاه داشته و با چشمهايتان مستقيم به جلو نگاه كنيد.
2- شانه هاي خود را در يك راستا حفظ كنيد.
3- حركت طبيعي بازوها هنگام راه رفتن را مختل نكنيد.
4- پاها را در يك راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نكنيد.
 
                           طريقه صحيح خوابيدن
1-  سعي كنيد در وضعيتي بخوابيد كه قوسهاي طبيعي ستون فقراتتان حفظ گردند.
2- هم تشك هاي خيلي نرم و هم تشكهاي سفت سبب كمردرد مي شوند از تشكي كه فرو رفتگي داشته و به اصطــلاح شكم داده استفاده نكنيد. اگر لازم بود زير تشك يك تخته قرار دهيد.
3- هنـگام خـوابـيدن به پشت، يك بالشت زير زانوها قرار دهيد و در صورتي كـه بـه پـهـلـومي خوابـيد، اندكي زانوهايتان را خم كنيد و يك بالشت بين زانوهايتان قرار دهيد. هـنگام خواب بـه پهلو هيچگاه زانوهايتان را تا قفسه سينه جمع نكنيد. هيچ گـاه به روي شكم نخوابيد هرگاه خواستيد اين كار را بكنيد حتما يك بالشت زير ناحيه ميان تنه خود قرار دهيد.
 بهترين حالت خوابيدن، خوابيدن به پهلوبا قرار دادن يك بالشت بين زانوهايتان ميباشد.
4- هنگام برخاستن از روي رختخواب
 به پهلو چرخيده وبا كمك دستها بلند شده ونـاگـهـان از نـاحـيه كمر خم نشويد.

Text Box: تهيه كننده : واحد فيزيوتراپي

 

 
 
 
 
 
صفحه اصلي
1397/10/25
Powered by DorsaPortal