بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
اندازه گيري فشارخون

فشار خون

فشار خون نيرويي است كه خون بر روي ديواره رگ‌هاي شما اعمال مي‌كند. هر بار كه قلب شما مي‌تپد، خون را به درون شريان‌ها تلمبه مي‌كند. در اين هنگام فشار خون شما در بالاترين حد خود است ، كه  فشار سيستولي يا ماكزيموم خوانده مي‌شود  

هنگامي كه قلب شما - در فاصله بين دو ضربان - در حال استراحت قرار مي‌گيرد ،  فشار خون شما پايين مي‌آيد كه به آن فشار دياستولي يا مينيموم مي‌گويند 

الف ) دستگاه فشار سنج و گوشي پزشكي :

انواع دستگاه فشارسنج : عقربه اي ، جيوه اي و ديجيتالي

1- دستگاه فشارخون و گوشي معمولا" هر شش ماه يكبار براي اطمينان از عملكرد درست آن ، بايد توسط پزشك كنترل وتنظيم شود .

2- كاف يا بازوبند بايد بطور كامل دوربازوي فرد را بگيرد واندازه آن با اندازه بازو فرد متناسب باشد.

3- لوله هاي لاستيكي دستگاه فشارسنج وگوشي درزمان نگهداري ، نبايد تا يا پيچ بخورد وازگرما دورنگه داشته شود .

4- نشت كيسه هوا ولوله لاستيكي به علت ترك يا ساييده شدن لاستيك ، سبب اندازه گيري نادرست فشارخون ميشود .

5- پوشش لاستيكي انتهاي فلزي گوشي راقبل از اينكه درگوش بگذاريد با الكل تميز كنيد بخصوص اگرتوسط افرادمحتلف يا خيلي كم از آن استفاده شده است .

6- گوشي را ازنظر انتقال صدا با زدن ضربه ملايم انگشت برروي ديافراگم يا بل امتحان كنيد .

ب) شرايط فرد معاينه شونده :

1- 30 دقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون ازمصرف كافئين ( قهوه ، چاي و.. ) والكل ومصرف دخانيات خودداري شود . وفعاليت بدني شديد نداشته باشند .

2- نبايد ناشتا باشد .

3- قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه خالي باشد.

4- به مدت 5 دقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون استراحت كنند و صحبت نكنند .

5-پاهاي فرد داراي تكيه گاه باشد و كف پا روي زمين يا يك سطح محكم باشد و در يك وضعيت آرام وراحت بنشيند وپشت خودرا تكيه دهد . دست ها وپاهايش را روي هم نگذارد .

* اگر پاها تكيه گاه نداشته باشد ويا روي زمين نباشد وآويزان باشد فشار خون دياستول تا 6 ميلي مترجيوه واگر پاها روي هم گذاشته شود فشارخون سيستول تا 8 ميلي مترجيوه بالا ميرود .

6-بازوي دست بايد تكيه گاه داشته باشد و بطور افقي وهم سطح قلب قرارگيرد .

Oval: 2* دست نبايد خم باشد ومشت كند و آويزان نباشد . درحالت نشسته بازو راتا سطح قلب بالا برده وروي ميز قرار داده شود . درحالت دازكشيده ، يك بالش كوچك زير دست قرار داده شود تا هم سطح قلب شود . ودرحالت ايستاده با يك دست ، دست فرد معاينه شونده را گرفت تا براي او تكيه گاه ايجادشود نبايد ازخود فرد براي ايجاد تكيه گاه دست او كمك گرفت .

7- از گفتگوي مهيج وشوخي با فرد معاينه شونده خودداري شود .

8- بازو بايد تا شانه لخت باشد و نبايد آستين لباس تنگ باشد كه هنگام بالا زدن ، روي بازو فشار واردكند ( مانع جريان خون ميشود وفشارخون كمتراز مقدارواقعي خوانده ميشود )

ج) نكات مهم هنگام اندازه گيري فشارخون :

1- معمولا فشارخون سيستول در دست راست 10 ميلي متر جيوه بيشتراز دست چپ است وبهتراست ازدست راست فشارخون اندازه گيري شود .

2- دروضعيتهاي نشسته ، درازكشيده وايستاده ميتوان فشارخون را اندازه گيري كرد وبهترين وضعيت ، نشسته است .

3- درافراد پير فشارخون بايددرهردو دست اندازه گيري شود و فشار خوني كه بالاتراست ، ملاك قرارداده شود .

4- درخانمهاي باردار فشارخون درحالت نشسته اندازه گيري شود .

5- دراولين اندازه گيري فشارخون ، بايدازهر دو دست اندازه گيري شود وفشارخون دستي كه بالاتراست ملاك قرارداده شود ودردفعات بعدي نيز ازهمان دستي كه فشارخون بالاتر داشت اندازه گيري شود

6- از باد كردن مكرر بازوبند خودداري شود زيرا ممكن است احتقان وريدهاي بازويي روي فشارخون تاثير گذارد وبطوركاذب فشارخون دياستولي رابالاتر وسيستولي را كمترنشان دهد .

7- درصورت نياز به تكرار باد كردن بازوبند  (جهت تكرار اندازه گيري)  يك تا دو دقيقه صبر كنيد .

8-  مانومتر فشارسنج بايد هم سطح چشم گيرنده فشار خون باشد و بيشتراز 100 سانتيمترازاندازه گيرنده فشارخون فاصله نداشته باشد

9-  هنگامي كه صفحه گوشي برروي بازوي فرد قراردارد به صفحه ديافراگم يا بل فشار وارد نكنيد با فشاركمي توسط انگشت وسط و نشانه صفحه گوشي راروي پوست ( محل شريان بازويي ) نگهداريد

10- وقتي د وطرف گوشي درگوش ها قراردارد درقسمت بل يا ديافراگم صحبت نكيد يا ضربه محكم نزيند  چرا كه باعث آسيب به گوش  ( كاهش شنوايي يا نقص شنوايي ) ميشود .

Oval: 311- كيسه هوارا سريع پمپ كنيد وآرام تخليه كنيد . تخليه سريع منجربه تخمين كمترفشارسيستولي وبيشتردياستولي ميشود .

د) روش اندازه گيري فشارخون :

1-  بابازكردن پيچ تنظيم هواي پمپ دستگاه ، هواي درون بازوبند را خالي كنيد .

2- شريان بازويي ( در گودي يا چين آرنج قراردارد) را با لمس انگشتان اشاره و ميانه پيدا كنيد . 

3- لبه پاييني بازوبند را 2-3 سانتيمتر بالاتر از نقطه ضربان شريان بازويي روي بازوي لخت ، طوري قراردهيد كه كيسه هوا روي شريان بازويي و لوله هاي پلاستيكي دركنار شريان وبرروي چين آرنج قرار گيردو طوري دور بازو بپيچيد كه فضاي كافي براي اينكه يك انگشت زير بازوبند قرار دهيد ، داشته باشد .

4- نبض شريان راديال ( شريان مچ دست ) را بالمس انگشتان اشاره و ميانه پيداكنيد ( اين نبض در بالاي مفصل مچ دست درون شياري درامتداد انگشت شصت حس ميشود ) .

* هرگزاز انگشت شصت براي پيداكردن نبض استفاده نكنيد .

5-پيچ تنظيم هوا را ببنديد وبصورت متوالي وسريع درحالي كه نبض راديال را حس ميكنيد با فشار برروي پوار لاستيكي ، بازوبند رابا سرعت باد كنيد تا فشار مانومتر به 80 ميليمتر جيوه برسد سپس به ازاي هر 2تا3 ثانيه 10 ميليمتر جيوه افزايش دهيد وبه جايي برسد كه ديگر نبض را حس نكنيد و عدد روي مانومتر را به خاطر بسپاريد و حدود 30 ميليمتر جيوه بالاي آن عدد ( ناپديدشدن نبض ) بادكردن بازوبندرا ادامه دهيد .

6- گوشي پزشكي راكه از قبل درگوش خود قرارداده بوديد ، قسمت ديافراگم آن را در محل شريان بازويي قراردهيد .بطوريكه زير بازوبند قرارنگيرد .

7- سپس باد بازوبند به تدريج با شل كردن  پيچ ، تخليه شود ( با سرعت 2-3 ميليمتر جيوه در ثانيه ) درجايي كه صداي نبض را از گوشي پزشكي شنيديد يا لمس نبض شريان مچ دست حس كرديد آن فشار سيستولي است و در جايي كه ديگر صدايي از گوشي شنيده نميشود آن فشار دياستول است و سپس بابازكردن كامل پيچ پمپ ، هواي بازوبند را بطور كامل تخليه كنيد .

* با لمس نبض شريان مچ دست ميتوان فشار سيستولي را چك كرد ولي فشار دياستولي را نميتوان چك كرد .

8- فشار سيستولي ودياستولي را با ذكر وضعيت اندازه گبري فشارخون ، تاريخ وساعت و شرايط خاص بيمار ثبت شود .

 
صفحه اصلي
 
1397/10/19
Powered by DorsaPortal