بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
استفاده از قطره چكان

 

 

روش استفاده از قطره چكان بيني :

هدف استفاده ازقطره بيني درمان عفونت ورم وحساسيت بيني وسينوسها وكاهش حس پري وترشح آنها مي باشد. بهتراست پيش از استفاده ازقطرات بيني ترشحات تخليه شود وبه دليل خطر انتقال عفونت هر كود كي بايد قطره بيني مختص به خود را داشته باشد .براي دادن دارو درحاليكه زير سر شير خوار حوله اي قرار داده ايد اورابه پشت بخوابانيد ويا اينكه از لبه تشك آويزان كنيد .سرراقدري به پهلو بر گردانيد بطوريكه قطرات مستقيما وارد حلق نشود زيرا باعث حس خفگي وبلعيده شدن دارو مي شود .كودكان بزرگتر را بايد به پشت خوابانيد وزير شانه اش بالش قرار داد(سر به عقب آويزان شود وچانه روبه روي سقف قرارگيرد )بايك دست سر كودك را نگه داشته وبا دست ديگر دارو دقيقا در مجراچكانده شود .هنگاميگه دارو درمجرتي راست بيني چكانده مي شود سر كودك به طرف راست برگردانده مي شود ودر سمت چپ نيز اين موضوع رعايت شود .پس از چكانيدن قطرات سر به مد ت 3الي 5دقيقه بايد پايين تر از شانه نگهداري شود .بهتر است قطره بيني 15الي 20 دقيقه قبل از تغذيه كودك داده شود وهمچنين بهتر است قطره بيني پيش از زمان خواب استفاده شود تا كودك قادر به تنفس راحت باشد .  

 

روش استفاده از قطره چكان چشمي :

شير خواررا دروضعيت پشت قرار داده پلكها را توسط انگشت شست وسبابه باز كرده ودرهمان حال نگه داريد وبا دست ديگر كه دارو در آن قرار دارد برروي پيشاني بيمار قرار دهيد وهمانطور كه كودك به بالانگاه مي كند در گودي فنجاني شكل چشم قطره را ريخته وبهتر است براي پخش شدن ذارو كودك چشم خود را حركت دهد                                    بعد از ريختن دارو در گوشه داخلي چشم رافشار داده تا اثر دارو بيشتر شده وهم كودك مزه دارو را حس نمي كند. .محلول را نبايد مستقيما روي قرنيه بچكانيد .اگر قطره وپماد چشمي راباهم استفاده مي كنيد ابتدا قطره چشمي را چكانيده وبعد از 3دقيقه پماد را استفاده كنيد در صورت امكان پماد را قبل از خواب استفاده كنيد چون بعد از استفاده دارو تاري ديد حاصل مي شود.درشير خواران چون پلكها در بيشتر زمانها بسته است بايد دارورادرگوشه داخلي چشم ريخته تا بدنبال باز كردن چشم دارو منتشر شود .براي استفاده از پماد چشمي پلك پاييني را به سمت پايين بياوريد ودارو را در قسمت فنجاني شكل جشم قرار دهيد .

روش استفاده از قطره چكان گوش :

هدف از چكندن قطره گوش درمان التهاب موضعي مجراي گوش وكاستن درد ونرم كردن موم گوش است پيش از چكاندن قطره بايد از تميز بودن مجراي خارجي گوش مطمئن باشيد .كودك را به پشت بخوابانيد اگر سن كودك كمتر از 3سال باشد با ملايمت گوش را به سمت پايين وعقب قرار دهيد واگر كودك بيش از 3سال سن داشته باشد به بالا وعقب كشيده واين نوع وضعيت دادن به گوش به منظور مستقيم كردن مجراي گوش وتسهيل عبور مايع به سمت پرده گوش مي باشد .

نوك قطره چكان را كه حاوي محلول است در لبه مجرا قرار داده ومحلول را بدرون گوش بچكانيد قطره چكان نبايد به درون مجرا برده شود يا خيلي دور از آن باشد .چنانچه محلول سردبا پرده صماخ تماس پيدا كند موجب درد ياسرگيجه شديدخواهد شد .بعد از چكانيدن قطره كودك بايد به مدت 5الي 10 دقيقه در همان وضعيت باقي بماند .ناحيه جلوي گوش را مي توان به آرامي به منظور پيشروي بهتر قطرات در درون مجراي گوش ماساژ داد.

نكته: استفاده از قطره چكاني كه داراي نوك گرد وصاف باشد جهت پيشگيري از صد مه به كودك مناسب است .

حرارت دارو بايد در حد درجه اتاق يا بدن باشد تاازايجاد تحرك وناراحتي درهنگام ريختن قطره جلوگيري ش

 
 
 
 
صفحه اصلي
1397/10/13
Powered by DorsaPortal