بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
معرفی واحد آموزش

نام و نام خانوادگی :محبوبه باقی پور

مدرک : لیسانس پرستاری

سمت : سوپروایزر آموزش

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

- کسب دستور و برنامه کار از دفتر خدمات پرستاری

- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت-میان مدت- بلندمدت)

- تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان ، بیماران ، رده های مختلف پرسنل پرستاری و پرسنل جدیدالورود) با در نظر داشتن اولویتها در ابتدای هر سال.

- تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود (مددجویان- پرسنل پیمانی – پرسنل جدیدالورود).

-_ تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش های مرتبط .

- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان .

- پیشنهاد تهیه کتب – مجلات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری .- پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشی واحد زیربط .

- ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی .

- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی .

- همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری .

- همکاری و هماهنگی با سوپروایزرهای بالینی در امر آموزش .

- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

- شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات .

- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(بشکل کنفرانس ، جزوه ، `و غیره ) .


- هدایت و آموزش کارکنان : الف) جهت حسابرسی کیفی خدمات .

ب) ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات .

ج) ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزشی به بیمار .

- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای زیربط .

-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، بمفلت های` آموزشی جهت کارکنان و مددجو .

- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری .

- کنترل و نظارت بر آموزش انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب .

- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزش در واحدها .

- ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق : الف) بررسی کارکرد برسنل و بررسی برونده ها
- بررسی رضایت مندی کارکنان و بیماران

- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف ) در برنامه آموزش و کنترل عفونت.

- مشارکت در کمیته ارزشیابی مستمر پرسنل .

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش پرسنل خدمات و لاندری در مورد شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده .

- برگزاری آزمون از آموزشهای ارائه شده (عمومی – اختصاصی بخشها ).

- شناسایی توانایی پرسنل و بکارگیری آنها جهت فعالیت های آموزشی- تحقیقی .

- وجود جلسات منظم و مستمر با سرپرستاران و سوپروایزرها جهت بررسی نیازهای آموزشی و نحوه پیشبرد آنها در بخشها

- برنامه ریزی جهت آموزش مقررات پرسنلی و بیمارستانی ، پرسنل طرحی ، جدیدالاستخدام ، انتقالی از دیگر بیمارستانها و از بخش به بخش دیگر.


1394/09/08
Powered by DorsaPortal