بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
سرطان پستان

معاینات پستان

شايعترين بدخيمي دربين زنان ، سرطان پستان است .

v درصورت تشخيص به موقع ، درمان پذيراست.

v ازهر10 توده پستاني ، 9 تاي آن خوش خيم بوده وسرطاني نمي باشد.

v شايعترين شكل بروز سرطان پستان ، يك توده سفت بدون درداست.

v دردپستان بندرت از علايم سرطان پستان مي باشد.

v معاينه پستان ، ماموگرافي و سونوگرافي درتشخيص زودهنگام سرطان پستان بسيار كمك كننده هستند.v عواملی که خطر ابتلا به سرطان پستان راافزايش مي دهد:

1) افزايش سن 2) سابقه سرطان پستان درفاميل نزديك (مادر ، خواهر ، دختر )

3) قاعدگي زودرس ( زير12سال ) 4) يائسگي ديرهنگام ( بالاي 52 سال)

5) اولين زايمان بالاي 30سال ويا فردي كه هرگززايمان نكرده

6) چاقي بخصوص بعداز يائسگي


v معاينه مرتب وبه موقع پستانها هرماه ( 3-2 روز بعدازپايان پريودي) براي تمام خانمها ازسن 20سالگي به بعد

(حتي زودتر ) توسط خود فرد ياپزشك ، بهترين راه پيشگيري وتشخيص زودهنگام است.

انجام ماموگــرافي حداقل يكـــباردرسال درزنان بالاي40سال ودرزنان گروه خطر ازسن (35 30) شروع گردد.

v مصرف غذاهاي كم چرب و غذاهاي محتوي فيبربالا مانندسبزيجات تازه وغلات و افزايش فعاليتهاي ورزشي وبدني

درپیشگیری نقش دارد.

v بهترين روش مقابله باسرطان ، معاينه مرتب پستانهاست .

v شما اولين كسي هستيد كه مي توانيدازتغييرات بدن خودآگاه شويد .

v هرگاه متوجه توده يا تغييري درپــستان خودشديد،هرچه زودتر به پزشك مراجعه نمائيد .

v هيچگاه نگرانيها ومشكلات رابراي خودتان نگه نداريدوباسوال كردن از پزشكان وپرستاران ازنگراني خودبكاهيد .

v هرگونه ترشح پستان (خوني ، آبكي ) ر ا باپزشك خوددرميان بگذاريد.

v تغيرات فيبروكيستيك پستان (كيستهاي كوچك پستان ) يك بيماري نبوده ودربسياري اززنان سالم ديده ميشود.v ماموگرافی : تصويربرداري از پستان با استفاده از اشعه ايكس مي باشد. تغييرات پستان راپيش ازبروز علايم

درپستان مشخص ميكند. درتشخيص ودرمان به موقع ، شانس بيشتري براي معالجه قطعي وجوددارد.

v درروزانجام ماموگرافي،از دئودورانت پودرتالك يالوسيون (عطرها،كرمها ) براي زيربغل ياپستانها يتان استفاده نكنيد.

v درصورت وجود سابقه خانوادگي سرطان پستان ، مي توان ماموگرافي پايه رادرسن 35 سالگي يا 10 سال قبل

ازسني كه سرطان پستان دراولين عضوخانواده تشخيص داده شد ، انجام داد .


v معاينه پستانها : ماهي يكبار (3-2رو پس ازپايان دوره عادت ماهيانه ) توسط خودفرد بايدانجام شود.

v درصورتيكه باردارهستيد، شيرمي دهيد ويا يائسه شديد ، ماهي يكبار دريك روز خاص معاينه راانجام دهيد.

v در 40-20سالگي هر(3سال يكبار) و بعداز 40سالگي هر (3-2 سال يكبار ) و درصورت وجود سابقه خانوادگي ، سالي يكبارتوسط پزشك معاينه پستان انجام شود.v هرتغييري درپستان ميتواند مايه نگراني باشد.مراقب مواردزيرباشيد ودرمعاينه به آن توجه كنيد:

1- وجودتوده ياسفتي درپستان يازيربغل

2- تغييرشكل ، دردياناراحتي درپستان

3- گودافتادگي،چروكيدگي ،تورم ياهرتغييرديگري درپوست يانوك پستان

4- ترشح ياناراحتي ازنوك پستان ( پوسته پوسته شدن ، قرمزي وزخم نوك پستان )

5- تغيير درموقعيت نوك پستان مثلاً نوك پستان به داخل كشيده شده يا جهت آن به سمت متفاوتي است.


v معاینه پستانها :

1) مقابل آينه بدون پوشش بايستيد، به پستانهاي خود نگاه كنيد درحاليکه:

1- دستها آويزان باشد.

2- دستها به سمت بالا ويا پشت سر قلاب شده باشد .

3- دستها به كمرباشد.

4- كف دستهاراجلوي پيشاني خود،به هم فشاردهد.

5- خم شده ودستها به صورت آويزان دردوطرف باشد.

درهريك ازموقعيتها ، ازيك طرف به طرف ديگر بچرخيد و نوك پستان را مانند حالت دوشيدن فشاردهيد.

2) درحالت درازكش ، يك حوله تاشده رادرزير شانه راست خود بگذاريد.

دست راست رازير سر ويابالاي سربرده بطوريكه پستان راست مسطح شود وبا 2يا3انگشت دست چپ ، پستان سمت راست رالمس كنيد وباحركت دايره اي ازلبه بيروني پستان به سمت نوك پستان ، معاينه راادامه دهيد. و همين كاررابراي پستان ديگر انجام دهيد.كل پستان وناحيه زيربغل را با لمس وارسي كنيد.

1394/09/08
Powered by DorsaPortal