بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
br ENGLISH
دستورات آمادگي جهت انجام آزمايشات

دستورالعملھاي آمادگي براي انجام آزمايشات دربخش  آزمايشگاه

 1- راھنمايي و روش آماده سازي بيماران جھت نمونه گيري صحيح

 2- راھنماي ناشتايي جھت انجام آزمايش ھا

 3- روش آماده سازي براي آزمايش قند خون 2 ساعت پس از غذا

 4- دستور العمل جمع آوري ادارار تميز كشت و آزمايش كامل ادرار ويژه بانوان

5- دستور العمل جمع اوري نمونه ادرار تميز در آقايان

 6- نمونه گيري ادرار و ياكشت ادرار از اطفال

 7- روش كار با نوزادان دختر

 8- روش كار براي نوزادان پسر

 9- دستور العمل جمع آوري ادرار 24 ساعته

 10- دستور العمل جمع آوري نمونه مدفوع

 11- آزمايش بررسي خون مخفي در مدفوع

 12- دستور العمل جمع اوري نمونه جھت تست اسكاچ

******************************************************************************** 

 

راھنمايي،اطلاع رساني وروش آماده سازي بيماران جھت نمونه گيري صحيح

 

از آن جايي كه بيشترين خطاھايي كه در نتايج آزمايشھا در دنيا مشاھده مي گردد مربوط به خطاھاي قبل از انجام آزمايش از جمله شرايط آماده سازيبيماران، شرايط نگھداري نمونه و ....... ميباشد،براي پيشگيري از اين مواردراهكارھاي مختلفي از جمله استاندارد نمودن نمونه ھا ارائه شده است.

در ھمين راستا اين آزمايشگاه نيز به منظوريكسان نمودن شرايط آماده سازي قبل از انجام آزمايش راھنمايي ھاي مختلفي را تھيه نموده است كه معرفي ميگردد.

رعايت شرايط ذكر شده در اين راھنما در نتايج حاصل از آزمايش ھا و مقايسه آن با مقادير طبيعي و به تبع آن در مديريت تشخيص و درمان توسطپزشكان محترم بسيار موثر خواھد بود.

 

راھنماي ناشتايي جھت انجام آزمايش ھا:

راھنمايي ھاي زير براي كمك به بيماران و مراجعين محترم در جمع آوري صحيح نمونه براي آزمايش ھاي درخواست شده توسط پزشكان محترم ارائهگرديده است.

ناشتايي با زمان مشخص جھت انجام آزمايشھا مانند: آزمايش قندخون ناشتا، تري گليسريد ،.......الزامي است چرا كه خوردن غذا ميتواند منجر بهتغيير در مقادير آزمايش شود.

اگرپزشكان محترم ما در آزمايشگاه از شما بخواھند كه در وضعيت ناشتا براي انجام آزمايش ھا مراجعه نماييد.

 

خواھشمند است موارد ذيل رعايت گردد:

ھشت ساعت قبل از مراجعه به آزمايشگاه ھيچ غذا يا آشاميدني به جز آب ) نخورده و نياشاميد ( اين مدت ناشتايي درشب توصيه شده است كهفعاليتھاي بدن به حداقل رسيده و مقادير طبيعي نيز در نمونه ھاي صبح تعيين شده اند. )آزمايش قند حداقل 8 ساعت ناشتايي لازم دارد (

در صورتي كه آزمايشھاي مربوط به چربي خون مثل تري گليسريد براي شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتايي حداقل 12 ساعت است.

آزمايش ھاي فسفر، اوره، اسيد اوريك، پرولاكتين حداقل 4 ساعت ناشتايي لازم دارند.

از نوشيدن آب ميوه، چاي و قھوه در طي مدت ناشتايي بپرھيزيد اما نوشيدن آب بلامانع است مگر آنكه محدوديت در مصرف آب توسط پزشك تذكر دادهشده باشد .

در طي مدت ناشتايي از استعمال دخانيات، جويدن آدامس و تمرين بدني و ورزش پرھيز نماييد.

اين موارد ممكن است منجر به تحريك سيستم گوارش و تغيير در نتايج آزمايش ھا شود.

بعد از نمونه گيري شما ميتوانيد رژيم غذايي عادي و فعاليت روزانه را شروع نماييد .

 

روش آماده سازي براي آزمايش قند خون 2 ساعت پس از غذا

 

لطفاٌ براي دستيابي به نتايج صحيح آزمايش به نكات ذيل توجه فرماييد. نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط ميتواندمنجر به ناديده گرفته شدن مسائل مھمپزشكي يا درخواست بيشاز اندازه و بدون آزمونھاي آزمايشگاھي گردد.

خوردن غذا:

يك وعده غذاي متعادل و معمول را آماده نماييد )شامل پنير، كره،( ......

زمان شروع غذا خوردن را يادداشت نماييد.

زمان 2 ساعت پس ازغذا از ھمان لحظه شروع غذا خوردن آغاز ميگردد.

به عنوان مثال:

اگر شما خوردن غذا را در ساعت 8 صبح آغاز ميكنيد، نمونه آزمايش ساعت 10 صبح از شما گرفته شود.

مدت زماني كه غذا را ميل ميكنيد نبايد بيشاز 20 دقيقه به طول انجامد.

بعد از خوردن غذا به ھيچ وجه چيز ديگري اعم از آدامس، شيريني، آب ميوه، ........ نبايد خورده شود ) به استثنا مقدار كم آب نمونه( خون راس 2ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواھد شد.

پانزده دقيقه قبل از موعد نمونه گيري 2 ساعته در آزمايشگاه حضور به ھم رسانيد.

به محض ورود به آزمايشگاه مسئولين پذيرش را مطلع نماييد و اگر راس 2 ساعت از شما خونگيري انجام نشددوباره به مسئول پذيرش اعلام فرماييد.

نكته 1: فعاليت فيزيكي ميتواند تاثيرات كوتاه مدت و بلند مدت در نتايج تستھا ايجاد نمايد.

و تستھاي انعقادي و پلاكت CPK ، تاثيرات كوتاه مدت: افزايشلاكتات

ھم چنين ھورمونھاي جنسي شامل تستوسترون، LDH و AST ، آلدولاز ،CPK تاثيرات طولاني مدت:

افزايش در زمانھاي طولاني مدت بالا ميروند. ،LH ، آندرستن ديون تحت تاثير قرار ميگيرند.

شامل:

آلبومين، توتال پروتئين، آنزيمھا، Position نكته 2: نتايجي كه به وسيله تغييركلسيم، كلسترول و تري گليسيريد ميباشند.

نكته 3: آزمايشات زير ترجيحاً بايد اول صبح گرفته شود:

نمونه ادرار،فريتين،ھورمونھاي تيروئيدي،(GH) ھورمونھاي رشد،جمع آوري قسمت مياني ادرار جھت آزمايش كشت ادرار

 

دستور العمل جمع آوري ادارار تميز _ كشت و آزمايش كامل ادرار

نمونه ادرار براي تشخيص انواع عفونت ھاي دستگاه ادراري و اثبات وجود ، كمي يا زيادي برخي از مواد و سلول ھااز جمله قند ، پروتئين ، خون ،گلبولھاي سفيد و گلبولھاي قرمز تحت بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم كشت داده مي شود .

اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوري آلوده گردد نتايج آزمايش تجزيه ادرار و كشت آن خصوصاً از نظر تشخيص عفونت ھادچار اشكال خواھد شد لذا ضرورتدارد تا نمونه ادرار با رعايت موارد ذيل تھيه شود.

 

ويژه بانوان

 

پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نمائيد .

دست ھاي خودرا كاملاً با صابون و آب شسته و به خوبي با دستمال كاغذي خشك نمائيد .

درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد . تحت ھيچ عنوان دست ھاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يادرب آن تماس پيدا كند .

با يك دست چين ھاي پوستي دستگاه تناسلي را از ھم باز كرده و با دستمال يكبار مصرف اطراف مقعد و پيش ابراه را از جلو به عقب تميز كنيد .اينكار را دوبار تكرار نمائيد . البته در ھر بار تميز كردن از يك دستمال جديد استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بيندازيد.

پس از اينكه جريان ادرار شروع شد . قسمت اوليه ادرار 2ثانيه اول را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30ميلي ليتر حداقل نصف ظرف جمع كنيد .توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت ھيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند.درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمايشگاهتحويل دھيد.

 

دستور العمل جمع اوري نمونه ادرار تميز در آقايان

 

بھترين نمونه تشخيص عفونت ادراري ،اولين نمونه ادرار صبحگاھي است پيش انجام آزمايش از نوشيدن بيش از حد مايعات اجتناب نماييد .

درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد تحت ھيچ شرايطي دستھاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف و درب آن تماس پيدا كنيد .

دستھاي خود را كاملاً با آب و صابون شسته و به خوبي خشك كنيد.

سر آلت را با يك دستمال مرطوب يكبار مصرف تميز كنيد و دستمال را دور بيندازيد.

مراقب باشيد سر آلت به سطح ظرف نخورد.

پساز اينكه جريان ادرار شروع شد قسمت اوليه ادرار 2 ثانيه اول را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30 ميلي ليتر حداقل نصف ظرف) جمع كنيد توجهداشته باشيد كه ظرف مذكور تحت ھيچ شرايطي با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند .

در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تھيه مي شود لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جاي خنك ) يخچال ( نگھداريشود.

 

مراجعه كننده گرامي

 

در صورتي كه نمونه در منزل تھيه مي شود:

حداكثر طي 20 دقيقه پس از جمع آوري ادرار بايد آن را در يخچال قرار دھيد.

نمونه ادرار را تقريباً تا 12 ساعت پس از جمع آوري مي توان در يخچال نگھداري نمود .

در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه آن را در كنار يخ قرار دھيد .

 

نمونه گيري ادرار و ياكشت ادرار از اطفال

 

محل خروج ادرار با آب و صابون شسته شود سپس كاملاً با آب معمولي شستشو دھيد.

كيسه ادراري متناسب با جنس كودك تھيه نموئه و پس از باز نمودن كيسه بدون آلوده كردن آن روي محل خروج ادرار قرار دھيد ھر كيسه ادراري ميتواند حداكثر 45 دقيقه به مجاري ادراري متصل باشد.

چنانچه كودك حمام برده و سپس اينكار را انجام دھيد بھتر است در ھنگام خواب راحتتر مي توان به اطفال كيسه وصل كرد حدود 10 الي 15 سيسي ادرار كه در كيسه جمع شود سر آن را تا كرده تا بسته شود و سريع به آزمايشگاه بياوريد و چنانچه به آزمايشگاه دسترسي نداشتيد آنرا دريخچال قرار داده و حداكثر 3 ساعت بعد به آزمايشگاه بياوريد.فراموش نشود كيسه ادراري داراي برچسب نام و نوع آزمايش باشد .

توجه: اين مطلب بسيار حائز اھميت ميباشد كه از آلوده شدن نمونه ادرار جلوگيري شود. بدين منظور به محض ادرار نمودن كودك، ادرار به ظرفپلاستيكي استريل منتقل گردد و قسمت داخلي استريل به ھيچ وجه نبايد با دست يا به نحو ديگري لمس يا مورد تماس قرار گيرد.

 

روش كار با نوزادان دختر:

 

مرحله اول:

كودك را به پشت بخوابانيد و چينھاي ناحيه تناسلي را بشوييد ترجيحاٌ با صابون حمام مخصوص بچه تميز شود از محلول صابون حاوي لوسين استفادهنشود زيرا باقيمانده آن روي پوست مانع از چسبيدن كامل به پوست ميگردد. قسمت مخرج را سريعاٌ شسته آب كشي و خشك نماييد. تمام ناحيه رامجدداٌ به طور كامل بادستمال توالت تميز نموده و صبر كنيد تا با جريان ھوا خشك شود.

مرحله دوم:

لايه محافظ پشت را از نيمه تحتاني آن جدا نماييد. ابتدا نيمه فوقاني پوشش چسبيده را رھا كرده تاقسمت تحتاني بر روي پوست قرار گيرد. قبل ازقرار دادن كيسه جمع آوري ادرار مطمئن شويد كه سطح پوست خشك شده باشد.

مرحله سوم:

قسمت پرينه اطراف ناحيه تناسلي را بكشيد تا چينھاي پوست از ھم باز شوند و قسمت تناسلي واژن ديده شود، ھنگامي كه قسمت چسبيده را برروي پوست ناحيه قرار ميدھيد، مطمئن شويد كه ازقسمت باريك پوست بين معقد و واژن عمل چسبانيدن كيسه شروع شود و فشار انگشتان دستبر روي كيسه ازاين قسمت به طرف بيرون صورت گيرد.

مرحله چھارم:

قسمت چسبيده كيسه را به طور محكم به پوست فشار دھيد تا از چروكيدگي كيسه و پوست ممانعت گردد. زماني كه قسمت تحتاني كيسه درمحل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كيسه را ازقسمت فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كيسه و پوست را به طرف بالا انجام دھيد تاكيسه كاملاً در جاي خودچسبيده و قرار گيرد. از چسبيدن كامل كيسه به اطراف واژن مطمئن شويد.

روش كار براي نوزادان پسر

مرحله اول:

كودك را به پشت بخوابانيد و چينھاي ناحيه تناسلي را بشوييد ترجيحاٌ با صابون حمام مخصوص بچه تميز شود از محلول صابون حاوي لوسين استفادهنشود زيرا باقيمانده آن روي پوست مانع از چسبيدن كامل به پوست ميگردد. ابتدا ناحيه پوست بيضه ھا را بشوييد سپس آلت تناسلي و قسمت معقدرا در انتھا شستشو داده،آبكشي و سپس خشك نماييد. تمام ناحيه را مجدداٌ به طور كامل با دستمال توالت تميز نموده و صبر كنيد تا باجريان ھواخشك شود.

مرحله دوم:

لايه محافظ پشت را از نيمه تحتاني آن جدا نماييد. ابتدا نيمه فوقاني پوششچسبيده را رھا كرده تاقسمت تحتاني بر روي پوست قرار گيرد. اگر چه درمورد يك نوزاد فعال و پرتحرك بھتر است كه تمام قسمت يكبارروي پوست قرار داده شود تا كيسه جمع آوري در اطراف ناحيه تناسلي محكم بچسبد.

مرحله سوم:

ھنگاميكه قسمت چسبيده كيسه را روي پوست فشار ميدھيد، مطمئن شويد كه اين عمل ازناحيه باريك يا پل كوتاه پوست بين مقعد و قاعده كيسهبيضه شروع شود و فشار انگشتان دست از اين ناحيه به طرف خارج صورت گيرد. از خشك بودن پوست قبل از قرار دادن كيسه مطمئن شويد.

مرحله چھارم:

قسمت چسبيده كيسه را به طور محكم به پوست فشار دھيد تا از چروكيدگي كيسه و پوست ممانعت گردد. زماني كه قسمت تحتاني كيسه درمحل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كيسه را ازقسمت فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كيسه و پوست را به طرف بالا انجام دھيد تاكيسه كاملا در جاي خودچسبيده و قرار گيرد.

 

دستور العمل جمع آوري ادرار 24 ساعته

 

نمونه ادرار 24 ساعته براي تشخيص بيماريھا مخصوصاً بيماري ھاي كليوي مورد استفاده قرار مي گيرد . نمونه بايددقيقاً طي 24 ساعت جمع آوريگردد . به ھمين دليل منظور گالن ھايي از سوي آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي گيرد . برخي از اين گالن ھا حاوي مواد نگھدارنده مايع يا جامداست . نكته مھم اين است كه شما نبايد به ھيچ عنوان اين مواد را خالي كنيد .

براي جمع آوري ادرار 24 ساعته به ھيچ عنوان از ظروفي غير از ظرفھايي كه آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي دھداستفاه نكنيد.

 

ضمناً رعايت موارد ذيل ضروري است:

 

در ابتداي جمع آوري نمونه . دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بريزيد . زمان را دقيقاً يادداشت كنيد مثلاً ساعت 7 صبح )به مدت يك شبانه روز ( 24ساعت ) يعني تا ساعت 7 صبح فردا تمامي نوبت ھاي دفع ادرار را در ظرف مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار گرفته است جمعآوري كنيد .

در طول جمع آوري ادراربايد ظرف جمع اوري دور از دسترس كودكان و در جاي خنك ترجيحاً در يخچال.

نگھداري شده و بلافاصله پساز اتمام كار به آزمايشگاه تحويل داده شود .

اين ظرف حاوي مواد نگھدارنده شيميايي است از تماس دست يا ھر نقطه بدن با داخل ظرف اجتناب شود.

آخرين نوبت دفع ادرار بايد راس ھمان ساعتي كه جمع آوري ادرار روز قبل شروع شده بود انجام و در ظرف جمع اوري نمونه ريخته شود.

 

دستور العمل جمع آوري نمونه مدفوع

 

رايج ترين كاربرد آزمايش مدفوع تشخيص انواع مختلف  انگل ھاي بيماري زا  در روده است .

افرادي كه تحت آزمايش مدفوع قرار مي گيرند بايد براي مدت 7 تا 10 روز پيش از انجام اين آزمايش

از درمان با روغن كرچك يا روغن ھاي معدني ،بيسموت ، منيزيوم اين تركيبات ضد اسھال ، تنقيه با باريوم و مصرف آنتي بيوتيك ھاخودداري نمايند . بھتر است اين آزمايش در سه نوبت انجام شود .نمونه مدفوع بايد مستقيماً در ظرفي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار بيمار قرار مي گيرد جمع آوري شود . اگر بيمار بستري است نمونه را در يك ظرفخشك جمع آوري نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص آبسلانگ نمونه را به ظرف نگھدارنده برچسب دار منتقل نمائيد .

نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود زيرا ادرار ميتواند برخي از انگل ھاي فعال را از بين ببرد بيماران بايد نمونه جمع آوري شده را خصوصاً در مواردمشكوك به اسھال خوني بلافاصله به آزمايشگاه ارسال كنند . اگر انجام آزمايش حداكثر تا 30 دقيقه پساز جمع آوري نمونه امكان پذير نباشد لازم استتا نمونه در يخچال قرار داده شود .

 

آزمايش بررسي خون مخفي در مدفوع

 

گاھي اوقات خونريزي ھاي مختصري در بخشھاي مختلف دستگاه گوارش اتفاق مي افتد كه به علت مقدار كم باچشم قابل ديدن نيست . بنابراين اينبايد با روشھاي آزمايشگاھي تشخيص داده شود . بھتر است اين آزمايش در3 نوبت انجام شود .

براي انجام اين آزمايش بايد نكات زير را رعايت نمائيد .

48تا72 ساعت پيش از آزمايش و در طي دوره جمع آوري نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ، گوشت سفيد مرغ و ماكيان ماھي ، شلغم و تربچهخودداري نمائيد

مصرف داروھاي زير:

آھن ، ايندومتاسين ، كلشي سين ، آسپرين ، بروفن ، كورتون ھا و ويتامينc بايد48ساعت قبل ازآزمايش و دوره جمع آوري نمونه قطع شود . در صورتخونريزي از لثه در حين تميز كردن دھان و دندان درطي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش از مسواك زدن و كشيدن نخ دندان اجتناب نمائيد .

نمونه بايد سريعاً به آزمايشگاه تحويل داده شود .

نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود .

 

دستور العمل جمع آوري نمونه جھت تست اسكاچ

نمونه را صبح زود پيش از اينكه بيمار مدفوع نموده و يا استحمام كند تھيه نماييد .

يك قطعه چسب نواري را از طرف چسب دار آن محكم به ناحيه مقعد چسبنده و فشار دھيد سپس چسب را بلندكرده و آن را روي لام شيشه اي كهاز طرف آزمايشگاه گرفته ايد بچسبانيد و بلافاصله ارسال نماييد و به فرد از پيش تعيين شده تحويل دھيد.

 

روابط عمومي بيمارستان

 

1395/04/27
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal